Pagrindinis|Tribūna|IEŠKO!
Turinys

Parašykite mums

Rask mus Facebook`e


Plepykla

Pilviškietiškas video

Šmtadienio, vykusio 2011-01-18 Santakos gimnazijoje, filmas.

Daugiau VIDEOfilmų.


Dabar užėję

Viso prisijungę: 5
Svečių: 4
Vartotojų: 1
wilmaui16

Statistika


Pradinis » Straipsniai » Kultūrnamis » Naujienos

Opšrūtų istoriniai įvykiai pažymėti paminklu Sūduvos partizanams

Birutė NENĖNIENĖ

Lie­tin­gas ir vė­juo­tas lapk­ri­čio die­nos dan­gus neiš­gąs­di­no tų, ku­riems bu­vo svar­bu ir įdo­mu da­ly­vau­ti pa­mink­lo Sū­du­vos partizanams bei Opš­rū­tų mū­šiui, vy­ku­siam 1947 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį, at­min­ti skir­to­se ati­den­gi­mo iš­kil­mė­se.

Šis pa­mink­las de­di­kuo­tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 20-me­čiui. Tie­są apie is­to­ri­nį fak­tą, ku­ris pa­žy­mi­mas šiuo pa­mink­lu, ven­gia­ma kal­bė­ti ir du de­šimt­me­čius gy­ve­nant lais­vo­je Lie­tu­vo­je.

Į ren­gi­nį at­vy­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­rių, šau­lių, trem­ti­nių, moks­lei­vių, su­si­rin­ko vie­ti­nių gy­ven­to­jų. Skam­bė­jo Lie­tu­vos him­nas ir ka­riū­nų sal­vės. Pa­mink­lą ati­den­gė Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties 4-osios šau­lių rink­ti­nės na­riai, pa­šven­ti­no ka­ro ka­pe­lio­nas kun. S. Kas­maus­kas. Sa­vo kū­ry­bą skai­tė Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos moks­lei­vė G. Ali­šaus­kai­tė ir Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nė S. Peč­ky­tė, da­ly­va­vu­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos pa­skelb­to ra­ši­nio kon­kur­se „Opš­rū­tai – tai ma­no išsivadavimas". Poe­zi­jos po­smus dek­la­ma­vo moks­lei­viai, me­ni­nę pro­gra­mą pa­ren­gė pil­viš­kie­čių an­samb­lis, va­do­vau­ja­mas N. Gar­daus­kie­nės. Bu­vo už­kur­tas lau­žas, ka­rei­viš­ka ko­še vai­ši­no Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­te­nio bend­ro­sios pa­ra­mos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­no ka­riai.

Min­ti­mis pa­si­da­li­jo Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­das, at­sar­gos ma­jo­ras V. Rai­bi­kis, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­das pul­ki­nin­kas A.Ples­kis. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys R. Žie­mys per­skai­tė Sei­mo na­rio J. Dau­tar­to svei­ki­ni­mą. Pa­mink­lo su­ma­ny­to­jams ir sta­ty­to­jams, vi­siems da­ly­viams pa­dė­ko­jo Pil­viš­kių se­niū­nas V. Ju­dic­kas.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Vin­co Ku­dir­kos Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties sky­riaus at­sto­vas, at­sar­gos ma­jo­ras A. Sa­muo­lis įtei­kė pa­dė­kas pa­mink­lui pa­sta­ty­ti že­mę sky­ru­siai Vil­kai­čių šei­mai, pa­mink­lo sta­ty­to­jams ir rė­mė­jams bei as­me­nims, pa­ro­džiu­siems pi­lie­ti­nę ini­cia­ty­vą, įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą. Ma­ri­jam­po­lie­tis is­to­ri­kas J. Gus­tai­tis ap­žvel­gė įvy­kius, ku­rie šia­me kraš­te ru­tu­lio­jo­si prieš 60 me­tų.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos na­rys, at­sar­gos ma­jo­ras A. Sta­šai­tis is­to­ri­ko pra­ne­ši­mą pa­pil­dė tei­gi­niais, rem­da­ma­sis vi­suo­ti­nai pa­tvir­tin­tos ka­ro tei­sės nuo­sta­to­mis.


Prie naujojo paminklo gėles nešė Opšrūtų kaimo gyventojai ir svečiai.

Romo ČĖPLOS nuotrauka.Autorius:Birutė NENĖNIENĖ

Šaltinis: http://santaka.info/?sid=19147
Kategorija: Naujienos |
Peržiūrų: 1595 | Raktažodžiai: Opšrūtai
Viso komentarų: 0
Komentuoti gali tik prisiregistravę vartotojai.
[ Registruotis | Įeiti ]
Paieška svetainėje

Duomenys
Šiandien:
Penktadienis, 2019-06-21

Jūs esate Svečias
Vardas:
Slaptažodis:

Aptarkite svetainę


Reklama


IEŠKO!


„Tribūnoje” pasakoja


Nuorodos

Skydeliai

image

image

imageCreative Commons License