Pagrindinis|Tribūna|IEŠKO!
Turinys

Parašykite mums

Rask mus Facebook`e


Plepykla

Pilviškietiškas video

Šmtadienio, vykusio 2011-01-18 Santakos gimnazijoje, filmas.

Daugiau VIDEOfilmų.


Dabar užėję

Viso prisijungę: 3
Svečių: 1
Vartotojų: 2
juanaut11 , cecilfu4

Statistika


Pradinis » Straipsniai » Kultūrnamis » Istorija

Iš krašto istorijos Senojo Tarpuraisčių sodžiaus žmonių gyvenimas ir buitis
Žemės kalba 
Paežerių girininkijos miško masyvas su miškeliais ir jų pašonėje esan­čiais Gurbšilio, Šilkalnio, Stirniškių, sunykusio Ožnugario ir Smalinyčios kaimais turtingi vietovardžių. Juose išliko valstiečių dvasinės kultūros ir istorinių įvykių pėdsakai. Verta prisiminti legendomis tapusius liaudies prisiminimus apie 1812 metų karą, jį pralaimėjusių prancūzų bėgimą per Lietuvą. Tikima, kad tarp Adumų kalnelio ir Žagarinio tilto šimtame­tėmis liepomis apaugusi kalvelė iškilo virš sušalusių prancūzų kareivių milžinkapio. Panašus paminklas, menantis Pirmąjį pasaulinį karą (Prūsi­jos karių kapavietė), išliko pamiškėje prie Ilgalaukio, greta Šlėgašilio kaimo. Carizmo ir Nepriklausomos Lietuvos laikais bolševikinių kuopelių Gižų valsčiuje nariai Šūtkalnio eglyne rengė slaptas sueigas. 
Istorinis vietovardžių tikroviškumas, pavyzdžiui: Bitės, Smalinyčia, Vilki­nyčia, kalba apie betarpiškus gyventojų ryšius su mišku, senuosius vers­lus, drevinę bitininkystę, vilkų medžioklę vilkduobėse. J.Pastarnokas, il­gametis miškininkas, atšventęs 92-ąjį gimtadienį, buvo įsitikinęs, kad ties Smalinyčios kaimu rasti pėdsakai duobių, kuriose XX a. pr. iš puši­nių kelmų sunkta smala. Pagirių gyventojai miške ganė karves, apsirū­pindavo gyvulių pašaru žiemai, malkomis kurui ir pardavimui. Smulkius žabus rinko ir rišo į pundelius prakurams. Iš sausuolių skaldė šakaliu­kus. Grybus, uogas, vaistažoles nešė parduoti miestiečiams. Miško pro­skynos, pievelės, keliukai, takai, kalneliai, grybynai, uogynai, žvėrių ko­lonijos, paukščių pamėgti pelkynai, gūdūs raistai – šmėklų ir vaiduoklių prieglobsčiai – turėjo vardus. Gyventojai miške orientavosi taip, tarsi vaikščiotų savos sodybos kieme. 
Miško vaiduokliai girios lankytojams apsireikšdavo paslaptingais gar­sais, žmogaus ar gyvulio pavidalais. Ožnugario kaimo pakraštyje telkšo­jusiame Klampupyje gyveno velnias, kuris į raistą viliodavo netgi ilgame­tį miško eigulį Rūtelį. Onutė Lazauskaitė prisiminė saulėtą sekmadienio popietę, kai mišių laiku ji nuėjusi iš Klampupio parsivaryti kiaulių. Už laz­dyno krūmo sodietė matė ir girdėjo baltą arklį, dantimis rumžiantį (besi­kasantį) nugarą. Kitą dieną ten nuėjusi rado tik kiaulių išknistą žemę. Pa­našų nuotykį jaunystėje patyrė ir jos tėvas, mėnesienos naktį Zaganike tykojęs kiškio. Medžių viršūnėmis atšniokštė ir nutolo audringas viesulo gūsis. Patronkeliu iš Trumpakaimio dvi žmogystos, vyras ir moteris, ve­dėsi jaučius. Moteris, pasikaišiusi andaroko padurkus (pasikėlusi sijono apačią), ėjo iš paskos, rykštele jaučiams plakdama šonus. Zaganiko pa­kraštyje jie sustojo, o jaučius paleido ganytis Lazauskų avižose. Lazaus­kas, atsivedęs tėvą ir brolius su lazdomis, avižų lauke nerado nei jau­čių, nei išganymo pėdsakų. 

Takelis į žinių pasaulį 

XIX a. pab. – XX a. pr., lietuviškos spaudos draudimo ir tautinės savimo­nės budimo metais, vaikų mokymas daraktorinėse mokyklose buvo su­dėtinė liaudies švietimo dalis. Gyventojai nenoriai leido vaikus į valstybi­nes pradžios mokyklas, kuriose pamokos rusų kalba prasidėdavo malda visagaliam Rusijos carui. 
1902–1903 m. žiemą Vilkaviškio apskrities Paežerių valsčiaus Ožnugario kaime, Lazauskų sodyboje, Pranckevičių tėvukas iš Trumpakaimio mo­kė skaityti seseris Onutę ir Uršulę Lazauskaites bei keletą kaimynų vai­kų iš knygnešių platinamo elementoriaus. Kitą žiemą daraktorinė mokyk­la veikė Muletckų sodyboje, Ilgakaimyje. Daraktorius Palubinskis atvy­ko iš Veiverių. Vaikus jis mokė rašyti, skaičiuoti iki šimto. Mokinukai gri­feliniais pieštukais rašė grifelinėse lentelėse. Skaitė iš mokytojo lemen­toriaus, pamokos su pietų pertrauka truko iki sutemų. Materialiai moky­toją išlaikė vaikų tėvai. Savaitę prabuvęs vienoje sodyboje, kitai perei­davo į gretimą. Tėvai už vaikų mokymą primokėjo pinigais. Pavasarį, iš­klausęs nusenusio tėvo priekaištus, daraktorius paliko Stirniškius. O.La­zauskaitei tėvas nupirko keturis sąsiuvinius su vandens ženklais. Pirma­jame reikėjo išvedžioti raides, antrame – skiemenis, trečiame – žo­džius, ketvirtame – sakinius. Juos prirašiusi Onutė pramoko skaityti ir ra­šyti. 1906–1907 m. žiemą ji su Stirniškių kaimo vaikais Kisielkeliu per mišką ėjo į Paežerių valstybinę mokyklą. Jos nebaigė. Namuose reikėjo darbininkės, nors mokytis labai norėjo. Jos broliui Jonui tėvai sudarė są­lygas mokytis. Aptingęs paauglys, kelias žiemas prasitrynęs mokyklos suole, jos nebaigė. Nuo 1907 m. sausio mėnesio valsčiaus mokykloje bu­vo įvestos 2–3 savaitinės pamokos lietuvių kalba. 1910 metais Stirniškių kaimo žemdirbiai sueigoje nutarė Suvalkų gubernatoriaus prašyti, kad leistų įsteigti pradžios mokyklą kaimo vaikams. Kvietkauskas ir J.Šiš­lauskas gyventojų vardu gubernatoriui surašę prosbą (prašymą) pėsti išėjo į Suvalkus. 1912 m. rugsėjo 1 d. 58 Tarpuraisčių sodžiaus vaikai atėjo į mokyklą, įrengtą Ožnugario kaimo ūkininko A.Andziulio trobos seklyčioje. Daug mokyklinio amžiaus vaikų mokytis pradėdavo tik lau­kuose iškritus sniegui, kai gyvulius uždarydavo tvartuose. Pramokę skai­tyti, rašyti, skaičiuoti, nuo Jurginių jie grįždavo prie gyvulių. Laikinos pra­dinės mokyklos patalpos nesutalpino norinčių mokytis vaikų. 1913 m. prasidėjo dabartinės Stirniškių pradinės mokyklos statyba Trumpakai­mio pradžioje. Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė laiku užbaigti mokyk­los statybą. 1918 m. rugsėjo 1-ąją moksleiviai peržengė naujos mokyk­los slenkstį. Pirmoji jų mokytoja buvo M.Mačytė, po Bresto taikos su tė­vais grįžusi iš Rusijos.Autorius:Sigitas ŠILEIKA

Šaltinis: http://www.is.lt/santaka/?sid=7101
Kategorija: Istorija |
Peržiūrų: 1389
Viso komentarų: 0
Komentuoti gali tik prisiregistravę vartotojai.
[ Registruotis | Įeiti ]
Paieška svetainėje

Duomenys
Šiandien:
Ketvirtadienis, 2020-02-27

Jūs esate Svečias
Vardas:
Slaptažodis:

Aptarkite svetainę


Reklama


IEŠKO!


„Tribūnoje” pasakoja


Nuorodos

Skydeliai

image

image

imageCreative Commons License