Pagrindinis|Tribūna|IEŠKO!
Turinys

Parašykite mums

Rask mus Facebook`e


Plepykla

Pilviškietiškas video

Šmtadienio, vykusio 2011-01-18 Santakos gimnazijoje, filmas.

Daugiau VIDEOfilmų.


Dabar užėję

Viso prisijungę: 8
Svečių: 4
Vartotojų: 4
berthats1 , kerryja60 , shannonfr16 , juanaut11

Statistika


Pradinis » Straipsniai » Kultūrnamis » Istorija

Pilviškiai buvo minimi Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje

Nuo 1972 kovo 19 dienos iki 1989 metų Lietuvoje buvo leidžiamas pogrindinis leidinys „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika". Kroniką leido „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui" artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai. Rašė apie katalikų persekiojimus ir diskriminaciją Lietuvoje, tikinčiųjų gyvenimą kitose sovietinėse respublikose, informavo pasaulio visuomenę apie tikrąją Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį Lietuvoje.

Leidinyje nekartą buvo minimi ir Pilviškiai. Tai mane labai sudomino. Manau, kad sudomintų ir svetainės lankytojus, todėl kiek galėdamas iš „Kronikos" parankiojau ištraukų ir pateikiu jas susipažinimui.

Visos ištraukos paimtos iš interneto svetainės Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.

 

Nr. 50

Pilviškiai (Vilkaviškio raj.) 1981 m. vasarą Pilviškių bažnyčioje pradėjo giedoti vaikų choras, sukeldamas rūpesčių Pilviškių vidurinės mokyklos mokytojams. Prasidėjus naujiems mokslo metams, jie ėmėsi priemonių chorelį išvaikyti, šiame darbe ypatingai pasižymėjo mokyklos pionierių vadovė mokyt. Bakaitienė. Jolantos Valinskaitės (VIIa kl.), Irmos Baukutės (Va k.) ir Astos Kvirevičiūtės perauklėjimui mokyt. Bakaitienė  panaudodavo šokių ratelio repeticiją ar net eilinį susitikimą gatvėje.

Mokytoja V. Mekšrienė auklėtinei Kristinai Staugaitytei (VIa kl.) draudė giedoti  bažnyčioje, o mergaitės motiną įkalbinėjo, kad ši neleistų dukros į bažnytinį chorą.

http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=80#82

 

Nr. 54

Pilviškiai (Vilkaviškio raj.). 1982 m. birželio 25 d. Pilviškiuose mirė invalidė elgeta Kastancija Šeškevičiūtė. Mokytoja (pensininkė) Širvinskienė kreipėsi į Pilviškių apyl. pirmininką Žibutį, prašydama karsto ir pagalbos iškasti kapo duobei. Pirmininkas paklausė: „Kaip laidosite: su bažnyčia ar be jos?" Kai buvo paaiškinta, kad velionė bus  laidojama su bažnytinėmis apeigomis, pirmininkas Žibutis kategoriškai atsisakė padėti laidotuvėms.

Kastancija Šeškevičiūtė buvo palaidota su bažnytinėmis apeigomis. Karstu, duobės iškasimu, transportu ir kt. pasirūpino Pilviškių parapijiečiai.

http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=84#307

 

 

Nr.58

(...)Dar prieš teismo proceso pradžią gatvėje, vedančioje į teismo rūmus, prasidėjo žmonių gaudynės. Į milicijos mašiną pareigūnai bandė įgrūsti kunigo Alf. Svarinsko šeimininkę Moniką Gavėnaitę, mat ši pareiškė norą patekti į teismo salę, užstojusią šeimininkę kelmietę Reginą Terešiūtę keturi milicininkai prievarta įstūmė į masiną ir pareiškė, kad jie jos jau seniai laukia, nuvežė į Lenino rajono milicijos skyrių, kur, apkaltinę chuliganizmu — apiformino 10 parų. Sulaikytus kunigus — Žalpių kleboną kun. Juozapą Razmantą, Kybartų vikarą kun. Joną Matulionį ir Pilviškių kleboną kun. Gvidoną Dovydaitį, saugumiečiai apklausinėjo atskirose mašinose ir, įsakę važiuoti į namus, paleido, o kai kuriuos iš jų nuvežė net į autobusų stotį.(...)

http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=88#top

 

Pilviškiai. 1983 m. prieš Velykas Pilviškių vid. m-klos pionierių vadovė mokyt. Bakaitienė pasikvietė IV kl. mokinę Rėdą Bobinaitę į pionierių kambarį. Mokytoja klausinėjo, ar mergaitė tikrai eina į bažnyčią ir gieda jaunimo chorelyje, šiai atsakius teigiamai, mokyt, reikalavo išduoti einančias į bažnyčią ir giedančias drauges bei mėgino atkalbėti, kad daugiau į bažnyčią neitų.

Klasės auklėtoja Muraškauskienė per vokiečių kalbos pamoką užsipuolė mergaitę, kodėl ji be pionierių kaklaraiščio. Mergaitė atsakė, kad nenešioja todėl, jog yra tikinti. 

 Po to Rėda buvo iškviesta pas direktoriaus pavaduotoją Sniečkienę. ši taip pat bandė atkalbinėti mergaitę nuo bažnyčios lankymo. Rėdai laikantis drąsiai, ėmė gąsdinti, kad užaugusi niekur negaus darbo.

 

*     *     *

 

1983 m. Pilviškiuose per Velykas procesijoje dalyvavo nemažai jaunimo. Tai labai nepatiko ateistams.

Ona Trimirkienė, kuri tvarkė procesijos jaunimą, gavo tokio turinio raštą:

„Drg. Trimirkienei Onai

š.m. balandžio 14 d. 11 val. Jūs esate kviečiama į Pilviškių apylinkės vykdomąjį komitetą, pas vykdomojo komiteto pirmininką. Atvykimas punktualus. Vykd. k-to  pirmininkė".

Parašo bei antspaudo nebuvo.

Ona Trimirkienė nenuvyko.

Po to gavo raštą:

„Gerb. Trimirkienei

Prašome š.m. balandžio 15 d. 12,30 vai. atvykti į mokyklą pakalbėti vaiko auklėjimo  klausimu".

Pasirašė mokyklos direktorius J. Janušaitis.

Parašo nebuvo. Buvo tik trikampis antspaudas.

Kabinete, į kurį buvo nuvesta O. Trimirkienė, buvo susirinkę: mokyklos direktorius J.  Janušaitis, direktoriaus pavad. Sniečkienė ir Pilviškių apylinkės pirmininkė  Krinicinienė. Visi jie buvo nusiteikę O. Trimirkienę „auklėti".

Pirmiausia Trimirkienė pati paklausė kokiu tikslu yra iškviesta, ką padarė jos sūnus, II kl. mokinys Virginijus Trimirka. „Ką nors užmušė, pavogė ar pasigėrė? Mama išgirdusi atsakymą, kad jos sūnus geras, drausmingas mokinys tik patarnauja prie altoriaus. Trimirkienė atsakė, kad ir jiems jau yra laikas pagalvoti apie amžinybę.

Matydami, kad N. Trimirkienė yra sąmoninga katalikė ir ateistiniam auklėjimui nepasiduos, pradėjo gąsdinti milicijos iškvietimu ir grasinti, kad, jeigu ir toliau tvarkys procesiją, bus patraukta baudžiamojon atsakomybėn.

http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=88#top

 

Nr. 62

Pilviškiai (Vilkaviškio raj.). 1984 m. kovo 12 d. Pilviškių parapijos klebonas kun. Gvidonas Dovidaitis buvo iškviestas į Vilkaviškio rajono prokuratūrą. Čia prokuroro pavaduotojas P. Bagušauskas kaltino kunigą religinių kulto įstatymų pažeidimu.

Prokuroras teigė, kad kunigas šv. Kazimiero šventės proga kovo 4 d. būk tai pamokslo metu ragino tikinčiuosius kovoti prieš bedievius rusus. Tokį kaltinimą kun. G. Dovidaitis atmetė kaip išgalvotą.

Nusikaltimu buvo laikomi ir tą dieną perskaityti skelbimai, kuriuose priminta, kad tikintieji nesulaužytų Pelenų dienos pasninko, negirtuokliautų, kadangi Pelenų diena šiais metais kovo 8-sios išvakarėse. Skelbimuose kunigas paaiškino, kad jo nuomone, tikintiesiems savo mamas geriau tinka sveikinti Motinos dienos proga — pirmąjį gegužės sekmadienį, už ką prokuroras P. Bagušauskas taip pat pyko.

Nepatiko prokuroro pavaduotojui ir po Sumos  bažnyčioje šv. Kazimiero garbei suruoštas jaunimo montažas, kuriame trumpai buvo supažindinta su šv. Kazimiero biografija, pasakyti keli eilėraščiai, pagiedota giesmė. Prokuroras norėjo sužinoti, kas paruošė vaikus ir jaunimą, ir labai supyko, kai kunigas paaiškino, kad niekas specialiai neruošė, savaime įvyko. „Niekas savaime neįvyksta!" — pakėlė tona prokuroras. „Kai mokiausi tarybinėje mokykloje, visą laiką man buvo kalama, kad net pasaulis atsirado savaime. Jei pasaulis, pagal jus, galėjo atsirasti savaime, tai kodėl patys nenorite tikėti, kad toks menkas, nesudėtingas dalykėlis kaip montažas negalėjo atsirasti savaime?" — aiškino kun. G. Dovidaitis.

Prokurorui P. Bogušauskui užkliuvo ir tai, kad kunigas, sužinojęs, jog tą dieną yra specialiai kiekvienoje bažnyčioje ateistų valdžios atsiųstų seklių, viešai per pamokslą pranešė tikintiesiems.

Baigiantis pokalbiui, prokuroras kunigo vardu surašė pasiaiškinimą. Pasirašyti po juo kun. G. Dovidaitis atsisakė, motyvuodamas, kad tikinčiųjų parašai Tarybų Sąjungoje nieko nereiškia. „Už nekaltai suimtus kunigus — Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių — pasirašė tūkstančiai, bet niekas į tai nereagavo, o kurie pasirašė, tik užsitraukė valdžios nemalonę", — kalbėjo kun. G. Dovidaitis.

Prokuroras P. Bagušauskas perskaitė kun. G. Dovidaičiui oficialų perspėjimą, kuriame už panašius dalykus ateityje grasinama BR 143 str. Po šiuo įspėjimu kun. G. Dovidaitis pasirašyti atsisakė. Pokalbis truko maždaug valandą laiko.

http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=94#top

 

Nr. 71

Alksnėnai (Vilkaviškio raj.). 1985 m. rugsėjo 18 d. pas Alksnėnų parapijos kleboną kun. Antaną Lukošaitį atvyko Vilkaviškio rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Juozas Urbonas. Pavaduotojas piktinosi kunigo A. Lukošaičio pastoracine veikla tikinčiųjų tarpe. Ypatingai pykino pamaldos Žaliosios kapinėse ir gausus žmonių lankymas Alksnėnų koplytėlės. Už tai, kad į Alksnėnų koplytėlę suvažiuoja tikintieji kone iš visos Lietuvos, laikomos šv. Mišios ir sakomi pamokslai, J. Urbonas grasino  kun. A. Lukošaičiui susidoroti su juo kaip su Kybartų parapijos kunigais — Sigitu Tamkevičium, Jonu Kastyčiu-Matulioniu. Pavaduotojas griežtai pareiškė, kad kun. A. Lukošaičiui yra užvesta baudžiamoji byla. Kunigas atsakė: "Jūsų rankose vėzdas, mūsų Rožančius". Po šių žodžių pavaduotojas nutilo ir atsisveikinęs apleido kleboniją.

1985 m. rugsėjo 25 d. kun.A. Lukošaitis perauklėjimui buvo iškviestas pas RRT įgaliotinį Petrą Anilionį. Pagrindinis kaltinimas buvo tai, kad aptarnauja net 4 parapijas. P. Anilionis pareiškė, kad Žaliosios kapinėse laikomos šv. Mišios už mirusius nėra įstatymu leistos religinės apeigos. įgaliotinis priminė Kybartų vikaro J. Matulionio kaip  "tvarkos ardytojo" bylą ir leido suprasti, kad kun. A. Lukošaitis, jei ir toliau Žaliosios kapinėse laikys pamaldas, bus laikomas panašiu tvarkos ardytoju. Visu griežtumu uždraudė aptarnauti Slabadų ir Žaliosios kapinių koplyčias. Atsisveikindamas P. Anilionis prigrasino kun. A. Lukošaitį laikytis visų duotų nurodymų.

http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=106#218

 

 

Nr. 72

Pilviškiai (Vilkaviškio raj.). 1986 m. rugsėjo 13 d. Vilkaviškio raj. Administracinė komisija prie Vykdomojo komiteto, susidedanti iš pirmininko J. Urbono, pavaduotojo B. Butkevičiaus, sekretorės J. Gudžinskienės, narių — S. Kasparaitie-nės, G. Pabrinkienės ir A. Kreivėnienės, nubaudė Pilviškių parapijos kleboną kun. Gvidoną Dovydaitį 25 rub. bauda už ekskursijos į Karaliaučių suorganizavimą.

Nesutikdamas su tokiu nuosprendžiu, kun. G. Dovydaitis rugsėjo 20 d. išsiuntė atvirą laišką rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojui J. Urbonui ir visiems  administracinės komisijos nariams.

"Prancūzų revoliucijos metu, kai iš mokyklų buvo pašalinti kryžiai, vieno miesto  burmistras pareiškė dėl to apgailestavimą. Netrukus jis gauna iš prezidento raštą, kuriuo atleidžiamas iš pareigų. Atleistasis nusiuntė prezidentui laišką, kuriame buvo rašoma: "Atleidimo įsakymą pasikabinsiu ant sienos, tai bus mano garbės diplomas, kuris kalbės mūsų vaikams, kad klausyti sąžinės yra švenčiausias dalykas gyvenime."

Tuo pačiu tikslu ir tokių pat jausmų paskatintas ir aš rašau šį laišką. Raštas, kurį man  atsiuntėte, man, kaip kunigui, gėdos nedaro. Priešingai, jis man yra kaip garbės raštas.

Jūs ir Jūsų kolegos, kurie dalyvavo mano nubaudime, galbūt savo sąžinėse esat ramūs, nes elgėtės pagal įstatymą. Netolima ta praeitis, kai žydų tautybės piliečiams  Lietuvoje ir kai kuriose kitose šalyse buvo neleidžiama vaikščioti šaligatviais. Jie turėjo eiti gatvės grindiniu, skirtu gyvuliams. Tai buvo daroma pagal įstatymus. Tie patys žydai buvo šaudomi, ir tai buvo daroma taip pat remiantis įstatymais. Vokiečių okupacijos metais mano buvęs profesorius kun. kan. dr. J. Stakauskas, būdamas Vilniaus Valstybinio archyvo direktoriumi išgelbėjo nuo mirties 18 žydų. Pagal įstatymus jam už tai grėsė mirtis. Bet jis klausė savo sąžinės, o ne ant kiekvieno stulpo išlipdytų įstatymų. Baisiais karo metais jis išliko nieko nesibijančiu žmogumi, kai daugelis įstatymų leidėjų ir jų vykdytojų išvirto žvėrimis. Jis gelbėjo, kai kiti, remdamiesi įstatymu, su pasimėgimu šaudė tūkstančius.

Kaip istorija ir žmonija įvertino šiuos įstatymus ir jų vykdytojus, šiandieną mums žinoma.

Įstatymai nėra pastovūs, jie keičiasi, nes keičiasi tie, kurie juos leidžia. Gaila visų, kurie saugodami įstatymus, pamiršta būti žmonėmis. Vargas ir gėda, kai žmogus myli tik save, tik savo malonumus ir patogumus, bet dar didesnis vargas ir gėda, kai žmogus myli tai, ko mylėti neverta, kai žmogus bijo to, ko bijoti negalima ir žemina žmogų; kai žmogus savo gyvenimo dievaičiais renkasi tai, kas yra jo pažeminimas ir gėda.

Kiekvienas mes savo gyvenime daug ko gailimės, tik niekas ir niekad nesigailėjo ir nesigailės, kad padarė ką nors gera..."

Kun. G. Dovydaitis savo laiške rašo, jog administracinės komisijos posėdyje jam nebuvo leista net pasiaiškinti: "Paprašius paaiškinti terminus, pvz., kas yra ekskursija, nei viena iš penkių moterų nesugebėjo atsakyti. Vietoje paaiškinimo užriko: 'Mums netrukdykit!' Ir tuo posėdis baigėsi".

Laiške nurodoma, jog kaltinamajame akte neatitinka ekskursijos data, neatitinka lankyti objektai. "Rimtų įstaigų vadovai turėtų reikalus rimčiau ištirti, priešingu atveju, galima tik apsijuokti. Tokios "žinios" aktuose atsiranda todėl, kad pasikliaujama nuogirdomis arba spėjimais, o tai rimtoms įstaigoms netinka.

Taigi, istorija ir klaidos moko. Būkime mokiniais — mokykimės", — baigia atvirą laišką  Pilviškių parapijos klebonas kun. Gvidonas Dovydaitis.

http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=107#290


 

Kategorija: Istorija |
Peržiūrų: 3208 | Komentarų: 6 | Raktažodžiai: bažnyčia, istorija
Viso komentarų: 6
2011-08-07 Spam
6. vincas (vincas)
Apie "Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos" spausdinimą ir dauginimą Opšrūtų kaime Montvilų sodyboje pasakoja šioje veikloje dalyvavęs Seimo narys Julius Dautartas "Tėvynės sąjungos žiniose" 2011 m.liepos 14 d. 28-ajame numeryje 29 psl. (www.tsajunga. lt).

2011-08-06 Spam
5. Vidas
2011 m. gruodžio 31 d. išeis paskutinė žinyno - trilogijos "Sūduvos dvasininkai" dalis. Visame žinyne - 1000 Sūduvos ribose kunigavusių ganytojų. Tai pirma tokio pobūdžio, tokios apimties knyga Lietuvoje - skirta vieno etninio regiono dvasininkų veiklos apžvalgai.

2010-11-30 Spam
4. Vidas (Vidas)
LKB Kronikos fondą sudaro knygos 7 kalbomis, i2 tomų lietuvių kalba ir 100 įrištų atspausdintų sąsiuvinių.

2010-01-25
3. Valius (Valius)
Būčiau LABAI dėkingas. Pilviškių stribus kol kas randu minimus tik "Partizano Grafo dienoraštyje". Ten minimi Dulskis ir Bakūnas.

2010-01-25 Spam
2. vabalas
Aš turiu LKB kroniką atrodo 8 tomą parsivežta iš Paryžiaus bukinistų. Seniai skaičiau tai nežinau ar Pilviškiai minimi. Bet už tat turiu A.Liekio naujausių laikų Istorijos berodas 4 tomą, tai ten tikrai yra aprašyta dokumentali ištorija kaip Pilviškiuose Stribai ėmė vieną bunkerį. Atrodo yra partizanų pavardės. Gal ir stribai kokie paminėti reikės susirasti perskanuoti ir Jums arsiusti.

2010-01-21 Spam
1. Vidas (Vidas)
Tikrai taip. Buvo minimi mokytojai, apylinkės darbuotojai, milicininkas...

Komentuoti gali tik prisiregistravę vartotojai.
[ Registruotis | Įeiti ]
Paieška svetainėje

Duomenys
Šiandien:
Ketvirtadienis, 2019-06-20

Jūs esate Svečias
Vardas:
Slaptažodis:

Aptarkite svetainę


Reklama


IEŠKO!


„Tribūnoje” pasakoja


Nuorodos

Skydeliai

image

image

imageCreative Commons License